Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP


Spoločná úradovňa Stavebnej Agendy a ŽP

Štúrovo, Sv. Štefana č. 79, 4. posch.

úradné hodiny: PO 8-12   13-15.30,   UT 13-15.30,     PI  8-12

čerpanie dovolenky: 23.04.-24.04.2018

 

 

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP
so sídlo ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo

Kontakt:
Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka
tel. kontakt: 0911 268 834

Úradné hodiny:

Pondelok: 08.00 - 12.00 hod.
13.00 - 15.30 hod.

Utorok : 13.00 - 15.30 hod.

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 08.00 - 12.00 hod


Rozsah kompetencií:

Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..
Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.
- povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:
- súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov,
- rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov,
- vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 

TLAČIVÁ:

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutiadoc.doc

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-a-vyuziti-uzemiadoc.doc

ohlasenie-drobnej-stavby-a-stavebnych-upravdoc.doc

iadost-uzemne-rozhodnutie-a-stavebne-povolenie-v-spojenom-konanidoc.doc

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-a-vyuziti-uzemiadoc.doc

iadost-o-predlzenie-lehoty-na-ukoncenie-vystavbydoc.doc

iadost-o-dodataocne-sp--jednoduchy-listdoc.doc

iadost-mzzodoc.doc

ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_je_navacsia_inform_plocha_mensia_ako_3m2doc.doc

iadost-o-odstranenie-stavbydoc.doc

 

O b e c   Kamenica nad Hronom

 ____________________________________________________________________________

 č.j.: 12-02/18 Kr                                                                                 v Štúrove dňa: 19.02.2018

 

 

Oznámenie

 

 

Obec Kamenica nad Hronom, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podla ust. § 2 písm. f/ a čl. x zákona NR SR  o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny a § 18 zák.č. 71/196/ Zb. o správnom konaní /správny  poriadok/ na základe  žiadosti: Mgr. Anity Šándorovej, bytom Kamenica nad Hronom č. 499 o vydanie súhlasu na výrub  drevín oznamuje, že

 

dňa 13.03.2018 o 09.00 hod.

vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením

so stretnutím v Kamenici nad Hronom súp. č. 499

 

Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila  oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci  jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca  musí preukázať písomnou plnou mocou.

 

 

 

 

Ján Elzer

starosta obce

                                                                                                     v.z. Ing. Brigita Krakovská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doručí sa:

  1. Anita Šándorová, Kamenica nad Hronom č. 499

 Vybavuje: Ing. Brigita Krakovská